Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy: Ing. Helena Routnerová

se sídlem : Nádražní 701, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika  

identifikační číslo: 21077967

Nejsem plátce DPH

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Helena Routnerová se sídlem Nádražní 701, Velká Bystřice, Česká republika (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese routner.eu (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Ceny zboží jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

- objednaném zboží,

- způsobu úhrady kupní ceny,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

(dále jen „objednávka“).

2.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky.

3. Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

3.2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě hotovostní platby je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb kupujícímu daňový doklad-fakturu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

4.1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího info@routner.eu

Kupující uvede:   

- jméno a příjmení, adresu,
- číslo objednávky,
- číslo účtu pro vrácení kupní ceny,
- odstoupení od smlouvy, vrácení zboží.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu: Komenského 199, 582 22 Přibyslav. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.3. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího při vrácení zboží, a to stejným způsobem jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo na bankovní účet kupujícího.

5. Storno objednávky - prodávajícím

5.1. Prodávající má nárok na storno objednávky v případě, že již zboží nevyrábí nebo došlo k neúměrnému zvýšení ceny od dodavatele. Pokud již kupující zaplatil za zboží, dojde ze strany prodávajícího k vrácení celé ceny objednávky a to do 3 pracovních dnů. Prodávající má nárok stornovat objednávku bez udání důvodů.

6. Reklamace, reklamační řád

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména v době, kdy zboží převzal.

6.2. Zboží má vlastnosti, které prodávající popsal s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy. Hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá.

6.3. Zboží odpovídá jakostí, množstvím, mírou či hmotností.

6.4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat stav zboží, jeho úplnost a nepoškozenost.

Způsob uplatnění reklamace

6.5. Reklamace musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.  Reklamace uplatňuje kupující písemně na elektronické adrese prodávajícího.

6.6. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

6.7. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada.

6.8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned do 3 pracovních dnů od doručení reklamace.  Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady či výměny zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.9. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

- které vznikly nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou či mechanickým poškozením, 
- vada na zboží vzniklá opotřebením způsobeným obvyklým užíváním.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.3. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa pro doručování: Komenského 199, 582 22 Přibyslav

Adresa elektronické pošty: info@routner.eu